TC
ULUBEY KAYMAKAMLIĞI
Ulubey Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
PARK KANYON TESİSİ 5 NOLU 26M2 SATIŞ REYONUNUN 1 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI
İhale Ulubey Kaymakamlığı Köylere  Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ve 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. Maddesine istinaden açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
1. İdarenin
a ) Adresi; Hükümet Konağı Ulubey – UŞAK
b ) Telefon - Faks Numarası; 0 276 7161016 – 0 276 7161016
c) Elektronik Posta Adresi (varsa); www.ulubey.gov.tr
2. İhale konusu  işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı; Park Kanyon Tesisi 5 Nolu 26m2 Satış Reyonunun 1 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi 1 adet dükkan  kiraya verme  İşi
 
DÜKKANDA SATILACAK ÜRÜNLER
*Yöresel ürün Döndürme,
*Yöresel ürün demir tatlısı,
*Yöresel ürün ebem köftesi
*Yöresel ürün sini hamursuzu
*Bunların dışında satılmak istenilen ürünler ihale saatinde teklif mektubu komisyona sunulurken yazılı olarak komisyona belirtilmesi zorunludur.
 
b ) Kiralanacak Yer; Uşak-Ulubey-Dilaver mahallesi saka mezarı mevkii
c) Kira Süresi : sözleşme imzalanmasını müteakip 1 yıldır. Dükkanların inşaatı tamamlandığında teslim edilecektir.
d)Kiraya verilecek yerin muhammen bedeli: Aylık 200,00-TL 200.00 X12=2.400.00-TL’dır.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer: Hükümet Konağı Ulubey - UŞAK
b ) Tarihi – Saati: 26.05.2016 Perşembe  günü  – Saat:13:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
a) Tebligat için adres beyanı ve kişinin Ulubey de ikamet ettiğini gösterir ikametgah belgesi,
b) Gerçek Kişi ise TC Kimlik Fotokopisi veya Ulubey Esnaf ve Sanatkârlar Odası kayıt belgesi, tüzel kişi ise ilgili odaya kayıtlı olduğunu gösterir oda belgesi veya esnaf odasına kaydı yaptıracağına dair taahhüt
c)Gıda üretim izni alacağına dair taahhüt belgesi,
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
f)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
g)İsteklilerin vergi dairesinden ve sosyal güvenlik kurumundan alınacak borcu yoktur belgesini vermeleri gerekmektedir.
h) Teklif mektubu
ı) İsteklilerin en az %3 geçici teminat olarak Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ulubey ziraat Bankasında bulunan 293 120 92 5002 hesabına 2.400,00-TL’nin %3 oranına karşılık gelen 72,00-TL nakit teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya Köylere Hizmet Götürme Birliği adına alınmış Banka geçici teminat mektubu vermeleri,
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
ii) isteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.
5. ihaleye iştirak edenler idari şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar,
6.idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7.ihaleye iştirak edecekler bizzat katılacak olup, istenilen belgelerini ve tekliflerini en geç 26.05.2016 Perşembe günü Saat 15.00’a kadar köylere hizmet götürme birliği müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. Posta kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  
8. İsteklinin ürün satış taahhüdü: belirtilen ürünlerin tamamı İdare tarafından belirlenen logoların bulunduğu paketlerde, torbalarda satışları yapılacaktır. Paket üzerinde üretim yeri ve tarihi yer alacaktır. Belirtilen ibarelerin kullanılacağına dair taahhüt name verilecektir.
9. İhale dokümanı Ulubey Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü (Hükümet Konağı) Ulubey/UŞAK adresinde görülebilir ve 50,00TL dosya bedelinin Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ulubey ziraat Bankasında bulunan 293 120 92 5002 hesabına yatırılmasından sonra aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur10.Teklifler KDV dahil olarak verilecektir. 11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.İLAN OLUNUR
 
PARK KANYON TESİSİ 9 NOLU 26M2 SATIŞ REYONUNUN 1 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI
İhale Ulubey Kaymakamlığı Köylere  Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ve 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. Maddesine istinaden açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
1. İdarenin
a ) Adresi; Hükümet Konağı Ulubey – UŞAK
b ) Telefon - Faks Numarası; 0 276 7161016 – 0 276 7161016
c) Elektronik Posta Adresi (varsa); www.ulubey.gov.tr
2. İhale konusu  işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı; Park Kanyon Tesisi 9 Nolu 26m2 Satış Reyonunun 1 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi 1 adet dükkan  kiraya verme  İşi
 
DÜKKANDA SATILACAK ÜRÜNLER
*Halı/ Kilim
*Battaniye
* Ev Tekstili
 *Bunların dışında satılmak istenilen ürünler ihale saatinde teklif mektubu komisyona sunulurken yazılı olarak komisyona belirtilmesi zorunludur.
 
b ) Kiralanacak Yer; Uşak-Ulubey-Dilaver mahallesi saka mezarı mevkii
c) Kira Süresi : sözleşme imzalanmasını müteakip 1 yıldır. Dükkanların inşaatı tamamlandığında teslim edilecektir.
d)Kiraya verilecek yerin muhammen bedeli: Aylık 200,00-TL 200.00 X12=2.400.00-TL’dır.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer: Hükümet Konağı Ulubey - UŞAK
b ) Tarihi – Saati: 12.05.2016 Perşembe  günü  – Saat:13:45
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
a) Tebligat için adres beyanı,
b) Gerçek Kişi ise TC Kimlik Fotokopisi veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası kayıt belgesi, tüzel kişi ise ilgili odaya kayıtlı olduğunu gösterir oda belgesi veya esnaf odasına kaydı yaptıracağına dair taahhüt
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
d) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
e)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
f)İsteklilerin vergi dairesinden ve sosyal güvenlik kurumundan alınacak borcu yoktur belgesini vermeleri gerekmektedir.
g) Teklif mektubu
h) İsteklilerin en az %3 geçici teminat olarak Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ulubey ziraat Bankasında bulunan 293 120 92 5002 hesabına 2.400,00-TL’nin %3 oranına karşılık gelen 72,00-TL nakit teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya Köylere Hizmet Götürme Birliği adına alınmış Banka geçici teminat mektubu vermeleri,
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
ii) isteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.
5. ihaleye iştirak edenler idari şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar,
6.idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7.ihaleye iştirak edecekler bizzat katılacak olup, istenilen belgelerini ve tekliflerini en geç 12.05.2016 Perşembe günü Saat 13.45’a kadar köylere hizmet götürme birliği müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. Posta kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  
8. İsteklinin ürün satış taahhüdü: belirtilen ürünlerin tamamı İdare tarafından belirlenen logoların bulunduğu paketlerde, torbalarda satışları yapılacaktır. Paket üzerinde üretim yeri ve tarihi yer alacaktır. Belirtilen ibarelerin kullanılacağına dair taahhüt name verilecektir.
9. İhale dokümanı Ulubey Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü (Hükümet Konağı) Ulubey/UŞAK adresinde görülebilir ve 50,00TL dosya bedelinin Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ulubey ziraat Bankasında bulunan 293 120 92 5002 hesabına yatırılmasından sonra aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur10.Teklifler KDV dahil olarak verilecektir. 11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.İLAN OLUNUR
 
PARK KANYON TESİSİ 10 NOLU 26M2 SATIŞ REYONUNUN 1 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ İHALE İLANI
İhale Ulubey Kaymakamlığı Köylere  Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği ve 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. Maddesine istinaden açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
1. İdarenin
a ) Adresi; Hükümet Konağı Ulubey – UŞAK
b ) Telefon - Faks Numarası; 0 276 7161016 – 0 276 7161016
c) Elektronik Posta Adresi (varsa); www.ulubey.gov.tr
2. İhale konusu  işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı; Park Kanyon Tesisi 10 Nolu 26m2 Satış Reyonunun 1 Yıl Süre İle Kiraya Verilmesi 1 adet dükkan  kiraya verme  İşi
 
DÜKKANDA SATILACAK ÜRÜNLER
*Halı/ Kilim
*Battaniye
* Ev Tekstili
 *Bunların dışında satılmak istenilen ürünler ihale saatinde teklif mektubu komisyona sunulurken yazılı olarak komisyona belirtilmesi zorunludur.
 
b ) Kiralanacak Yer; Uşak-Ulubey-Dilaver mahallesi saka mezarı mevkii
c) Kira Süresi : sözleşme imzalanmasını müteakip 1 yıldır. Dükkanların inşaatı tamamlandığında teslim edilecektir.
d)Kiraya verilecek yerin muhammen bedeli: Aylık 200,00-TL 200.00 X12=2.400.00-TL’dır.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer: Hükümet Konağı Ulubey - UŞAK
b ) Tarihi – Saati: 12.05.2016 Perşembe  günü  – Saat:14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
a) Tebligat için adres beyanı ve kişinin,
b) Gerçek Kişi ise TC Kimlik Fotokopisi veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası kayıt belgesi, tüzel kişi ise ilgili odaya kayıtlı olduğunu gösterir oda belgesi veya esnaf odasına kaydı yaptıracağına dair taahhüt
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
d) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
e)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
f)İsteklilerin vergi dairesinden ve sosyal güvenlik kurumundan alınacak borcu yoktur belgesini vermeleri gerekmektedir.
g) Teklif mektubu
h) İsteklilerin en az %3 geçici teminat olarak Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ulubey ziraat Bankasında bulunan 293 120 92 5002 hesabına 2.400,00-TL’nin %3 oranına karşılık gelen 72,00-TL nakit teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya Köylere Hizmet Götürme Birliği adına alınmış Banka geçici teminat mektubu vermeleri,
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
ii) isteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.
5. ihaleye iştirak edenler idari şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar,
6.idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7.ihaleye iştirak edecekler bizzat katılacak olup, istenilen belgelerini ve tekliflerini en geç 12.05.2016 Perşembe günü Saat 14.00’a kadar köylere hizmet götürme birliği müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır. Posta kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  
8. İsteklinin ürün satış taahhüdü: belirtilen ürünlerin tamamı İdare tarafından belirlenen logoların bulunduğu paketlerde, torbalarda satışları yapılacaktır. Paket üzerinde üretim yeri ve tarihi yer alacaktır. Belirtilen ibarelerin kullanılacağına dair taahhüt name verilecektir.
9. İhale dokümanı Ulubey Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü (Hükümet Konağı) Ulubey/UŞAK adresinde görülebilir ve 50,00TL dosya bedelinin Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Ulubey ziraat Bankasında bulunan 293 120 92 5002 hesabına yatırılmasından sonra aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur10.Teklifler KDV dahil olarak verilecektir. 11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.İLAN OLUNUR