T.C. ULUBEY KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ’NDEN
 
ULUBEY BEKDEMİR KÖYÜ İSHALE HATTI YENİLEME VE 50M3LÜK GÖMME DEPO TADİLATI İHALE İLANI
 
Ulubey Bekdemir Köyü ishale Hattı yenileme ve 50m3lük gömme depo tadilatı İhalesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
1. İdarenin
a ) Adresi; Hükümet Konağı Ulubey – UŞAK
b ) Telefon - Faks Numarası; 0 276 716 27 00 – 0 276 716 13 46 
c) Elektronik Posta Adresi (varsa);
 
2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Bekdemir Köyü ishale Hattı yenileme ve 50m3lük gömme depo tadilatı    1 adet
 
 b ) Yapılacağı Yer: Ulubey Bekdemir Köyü
 
 c ) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5(beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
 
d ) İşin Süresi :Yer tesliminden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür
 
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer: Hükümet Konağı Ulubey - UŞAK
b ) Tarihi – Saati: 06.06.2016 Pazartesi   –  saat:14.00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. İdari Şartname’nin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, Sosyal güvenlik prim borcu olmadığı ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair  evrak, 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmayacağına ilişkin taahütname,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
 
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait T.C. Ziraat Bankası Ulubey Şubesi 293 120 92-5002 nolu  hesap numarasına geçici teminat bedelinin yattığına dair dekont veya herhangi bir bankadan alınmış teminat mektubu,
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
 
4.3.2. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
Aşağıdaki listede belirtilen makine ve ekipmanın ihale konusu işin yerine getirilmesi süresince temin edileceğine dair Taahhütname verilecektir.
 -  işe ait tarafınıza verilecek olan teknik şartname de belirtilen makine ve ekipmanlar 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak alt yapı yapım işleri
 
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
6. İhale dokümanı Ulubey Köylere Hizmet Götürme Birliği Odası (Hükümet Konağı) Ulubey/UŞAK adresinde görülebilir. Dosya bedeli olan  100,00TL’NİN  T.C. Ziraat Bankası Ulubey Şubesi 293 120 92-5002 nolu  hesap numarasına yatırılacaktır. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
7. Teklifler ihale saatine kadar Ulubey Köylere Hizmet Götürme Birliği Odası (Hükümet Konağı) Ulubey/UŞAK adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 
8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
 
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
 
 
İLANEN DUYURULUR.